Standpunt Kabinet over PSD2

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Financiën op 30 oktober 2013 wordt de visie van de BNC (Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen) op de herziene richtlijn betaaldiensten van de Europese Commissie voorgelegd. De richtlijn wijzigt de al bestaande richtlijn betaaldiensten om te komen tot meer harmonisatie en het onder toezicht brengen van zogenoemde derde-dienstverleners. Ik heb er een paar opvallende zaken uitgehaald.

[update 30/10: niet aan de orde geweest omdat de beloofde brief Betalingsverkeer van Minister Dijsselbloem, met antwoorden over allerlei gestelde vragen vanuit de commissie, pas over anderhalve week beschikbaar is. Deze brief was al voor september beloofd. De vragen van de commissie gingen vooral cyber crime en stabiliteit betaalketen. De commissie wil dit onderwerp graag in samenhang met de brief in hetzelfde overleg besprerken. ]

PSD2 logo ECWat zijn Derde-dienstverleners? Derde-dienstverleners initiëren in opdracht van consumenten betaaltransacties of verzamelen rekeninginformatie zonder zelf de betaalrekening aan te bieden of te beheren. Deze diensten heten ook wel betalingsinitiatiediensten in een vorige blog al aan de orde geweest. Zij hebben direct toegang tot de betaalrekening van consumenten. Aan deze vorm van dienstverlening, waarbij partijen in de voorstellen van de Commissie directe toegang tot de betaalrekening van de consument krijgen, kleven behoorlijke risico’s voor de consument als er geen afdoende maatregelen worden getroffen. Het kabinet is vanuit het oogpunt van consumentenbescherming en borging van een veilig betalingsverkeer positief over de ondertoezichtstelling van derde-dienstverleners, maar vindt dat in het voorstel van de Commissie nog niet voldoende prikkels zijn opgenomen voor derde-dienstverleners om de risico’s te minimaliseren. Het kabinet vindt dat derde-dienstverleners die betalingsinitiatiediensten verlenen, niet alleen met de consument afspraken maken, maar ook met de betrokken betaaldienstverleners (voor de eenvoud: banken) die de rekening van die consument aanhouden. Zo’n afspraak (overeenkomst of contract) tussen bijvoorbeeld een bank en een derde-dienstverlener lijkt een open deur maar uit eerdere discussies tussen banken en al bestaande derde-dienstverlenende partijen is dit nog wel een punt van aandacht. In de huidige voorstellen van de Europese Commissie wordt deze overeenkomst/afspraak niet benoemd. Het lijkt mij als consument een goede zaak dat dit wordt geregeld, vooral om te voorkomen dat bij problemen de twee partijen naar elkaar gaan wijzen.

Een andere aanpassing kan ook tot gevolg hebben dat meer ondernemingen verplicht worden een vergunning als betaalinstelling aan te vragen. Het totale maandelijkse bedrag aan
betaaltransacties dat de grens bepaalt tussen kleine betaalinstellingen die onder het vrijstellingsregime kunnen vallen en andere betaalinstellingen wordt verlaagd van 3 miljoen euro per maand naar 1 miljoen euro per maand. Dit zou een potentiële toename van het aantal vergunningplichtige betaaldienstverleners tot gevolg kunnen hebben. Dit gaat het Kabinet te ver en verhoogt de druk op toezicht. Het Kabinet vindt niet dat elke kleine betaalinstelling zo maar onder toezicht hoef te vallen. Dat is natuurlijk wel waar maar wat als ik als consument wel de dupe wordt van een kleinere betaalinstelling die maar wat aan rommelt? De verlaging werpt inderdaad een drempel op voor startende betaalinstellingen, maar soms zijn drempels noodzakelijk om, in dit geval, het kaf van koren te scheiden. Lees het zelf nog eens na:

Fiche__herziene_richtlijn_betaaldiensten

Maar ook het voorstel van de Europese Commissie om niet langer te mogen eisen dat van klanten ontvangen gelden bij faillissement van hun betaaldienstverlener veilig gesteld moeten zijn, wordt niet met open armen door het kabinet ontvangen. Het schrappen van deze eis, die wij in Nederland wel hebben, doet in de ogen van het kabinet te veel afbreuk aan de consumentenbescherming. Bravo, ik ben belangrijk als consument.

linkedinlinkedin Share on Linkedin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *